شبهه( دگردیسی یک ملت) :: جام الست

شبهه( دگردیسی یک ملت)

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  متن شبهه:

  37 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ
  ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺪﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
  25 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ، ﻛﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ
  ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ !
  15 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭﻣﺎﻟﺰﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟ !
  5 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ
  ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺧﻼﻗﻰ، ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ !
  ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ
  ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺸﻨﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﺎﮐﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺳﻮﺭﯾﻪ
  ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ !
  ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻭ ﮐﺮﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻯ
  ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ !
  ﺍﯾﻦ " ﺩﮔﺮﺩﯾﺴﯽ " ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ
  ﺟﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺠﻬﺪ، ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺭﺍ ﮐﻢ
  ﮐﻢ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﺠﻮﺵ ﺁﯾﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ
  ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻭﻟﯽ
  ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺟﻬﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ
  ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ !..
  ‏( ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺨﺘﺎﺭﯼ ‏)
  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

  پاسخ(مقایسه یا مغالطه)

  مطلب  فوق به گفته جناب اقای مختاری نوشته ایشان نبوده است و مهرماه هم در اینستاگرام و رسانه های استانی تکذیب نموده اند.

   یکی از روشهای فلسفی برای پوشاندن و وارونه جلوه دادن حقیقت روشی است به نام(مغالطه) که نویسنده متن از آن استفاده نموده است.

  اما نکاتی که باید در مورد این متن مغالطه آمیز بیان شود به شرح ذیل است:

  نکته اول:

  نویسنده نظرات خود و دسته ای از همفکرانش را به تمام مردم ایران نسبت داده است و جالب تر انکه تاریخ هم ارایه می دهد که فلان سال مردم ایران کشورشان را با فلان کشور و مقایسه می کردند .

  نکته دوم :

  اساسا ایران از لحاظ اقتصاد و امنیت تاریخ ، مذهب و موقعیت جغذافیایی  قابل  مقایسه با سوئیس ، ترکیه ، ژاپن و هیچ کشور دیگری نیست چون موقعیت جغرافیایی ، استراتژیک و سیاسی ایران موقعیتی بسیار خاص و استثنایی در جهان می باشد.

  شما در جهان کدام کشور را می توانید بیابید که دارای موقعیت خاص ایران باشد؟؟؟

  برخی از دلایل موقعیت خاص ایران را برمیشمرم:

  1- ایران دارای انقلابی نوپا و حکومتی است که کاملا مستقل است (ایا ترکیه ،کره جنوبی ، سوییس و مالزی در مناسبات جهانی دارای استقلال هستند)

  2- ایران در خاور میانه واقع شده مهمترین منطقه جهان از لحاظ استراتژیک با این وجود به هیچ یک از قدرت های جهانی وابسته نیست.

  3- ایران اسلامی  در سی و هفت سال اخیر از ابتدای انقلاب تا کنون بی سابقه ترین تحریم های سیاسی و اقتصادی در تاریخ جامعه بشری را تحمل کرده و بلافاصله پس از انقلاب هشت سال با نیمی از دولت های دنیا  در حال جنگ بوده  

  پرسش من از نویسنده متن و همفکران ایشان این است ایا اگر ترکیه ،کره جنوبی ، سوییس و مالزی دچار چنین جنگ و تحریمی میشدند چیزی از انها باقی می ماند؟؟؟؟

  4- از لحاظ امنیت شما کشوری را تصور کنید که:  در مهمترین منطقه استراتژیک جهان قرار گرفته  دارای منابع مهمی مثل نفت ،گاز و منابع زیرزمینی است اما به دلیل تحریم توان فروش انها را ندارد. دوکشور بزرگ هم مرز آن (عراق و افعانستان) دچار اشغال کشور های غربی ،جنگ داخلی و گروههای تروریستی می باشد. اکثر کشورهای اطراف مورد اشغال گروهکهای تروریستی هستند و یا بمب گذاری و حمله مسلحانه در آنها اتفاق می افتد. بله این کشور ایران است ولی نه تنها دچار اختلال امنیت نیست بلکه از کشورهای دیگر نیز حمایت می کند. و جزیره ثبات در منطقه است.

  اگر ترکیه ،کره جنوبی ، سوییس و مالزی در چهل سال اخیر مشکلات ایران را داشتند هم اکنون موقعیت ایران را داشتند؟؟

  نکته سوم:

  نگاه نویسنده تنها به مسئله اقتصاد است که با توجه به شرایط ایران بعد از انقلاب ( جنگ تحمیلی – تحریم ها – توطئه ها و..... ) مقایسه ها قیاس مع الفارق است . با وجود این فراموش نکنیم که از نظر اقتصادی انقلاب اسلامی  در حالی  اتفاق افتاد که ایران در زمان پهلوی قادر بود تنها غذای مورد نیاز 33 روز کشور رادر داخل تهیه کند، به گونه‌ای که مرغ از فرانسه ، تخم مرغ از رژیم صهیونیستی،سیب از لبنان ، لبنیات از دانمارک و... وارد می شد و امید به زندگی فقط 58 سال بود. امروزه در حالی که جمعیت کشور دو برابر شده کشور ما می‌تواند غذای 300 روز را در داخل تهیه نماید. (در آینده نزدیک غذای تمامی سال) و امید به زندگی نیز به بالای 72 سال رسیده و نرخ مرگ و میر کودکان از 111 نفر در هزار به 26 نفر کاهش یافته است

   بی شک اقتصاد مقوله ای بسیار مهم است اما آنچه مهمتر است « امنیت » و « استقلال » است.

  با توجه به نکاتی که بیان شد اگر ذره ای انصاف به خرج دهیم  متوجه می شویم که اساسا ایران پس از انقلاب اسلامی را با هیچ کشوری در جهان نمیتوان مقایسه کرد.و بهتر است به جای سیاه نمایی و ایجاد ناامیدی در جامعه قدر استقلال و امنیت خود را بدانیم.

   

  وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

  م.م.م

   وبلاگ جام الست

  نویسنده : محمد مهدی متقی بازدید : 1233 تاريخ : جمعه 23 بهمن 1394 ساعت: 23:43
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها ads-123